Tin tức

Dự thảo Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP (06/01/2015)

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU, DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG VÀ DANH MỤC THUỐC ĐÀM PHÁN GIÁ

 

 • Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thị hành một số điều của Luât Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế ban hành các danh mục: Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá như sau:

Điều 1. Danh mục thuốc đấu thầu

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thuốc đấu thầu tại Phụ lục 1.

Điều 2. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung

 1. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia: Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Phụ lục 2.
 2. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương: Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương là các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu và không thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá.

Điều 3. Danh mục thuốc đàm phán giá

Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thuốc đàm phán giá” tại Phụ lục 3. (Dự kiến lựa chọn 50 mặt hàng thuốc thuộc Danh mục thuốc biệt dược gốc không có cạnh tranh, 50 mặt hàng thuốc thuộc Danh mục thuốc biệt dược gốc có cạnh tranh và 50 mặt hàng thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm).

Điều 4. Áp dụng danh mục

 1. Việc mua thuốc thuộc danh mục thuốc tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương và danh mục thuốc đàm phán giá phải thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 2. Đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia thì không thực hiện mua sắm tập trung ở cấp địa phương.
 3. Đối với các thuốc thuộc danh mục đàm phán giá, đã có kết quả đàm phán thì không thực hiện việc mua sắm theo các hình thức khác. Trường hợp mặt hàng thuốc trong Danh mục thuốc đàm phán giá nhưng chưa thực hiện được đàm phán giá hoặc đàm phán không thành công, các cơ sở y tế có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu thuốc để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh.
 4. Trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng đối với các thuốc chưa có trong Danh mục thuốc đấu thầu thì phải thực hiện việc mua thuốc theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Các danh mục thuốc sẽ được định kỳ cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân.
 2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Phòng công báo VPCP,
Website Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– BHXHVN;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, Ngành;
– CTTĐT BYT, Website Cục QLD;- Website Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, QLD (2 bản).
 1. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Lê Tuấn

File download :6846-512015_Du_thao_cac_Thong_tu_ve_QLGT.rar

ArrayArray

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *